Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı Eğitimi Düzenlenmiştir

Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğünce 2017/7 sayılı “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında il koordinatörleri tarafından ilimiz düzeyindeki tüm muhasebe birimlerinde ve muhasebe birimlerine bağlı tüm harcama birimlerindeki mali işlemlerde görevli personellere 27-28/12/2017 tarihlerinde Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sisteminin çalışma esaslarına yönelik eğitimi düzenlenmiştir. İlimiz Defterdarı Mehmet Doğan tarafından  yapılan açılış konuşması ;

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı Eğitimi Açılış Metni

Mali yönetim anlayışımızda önemli yapısal değişimleri beraberinde getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı ile hesap verme kavramları önem kazanmış ve ayrıca karar alma süreçlerinin niteliğini de değiştirmiştir.

Ancak, ülkemizdeki mali yönetim bilişim sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmemiş olması, mükerrer iş süreçlerinin oluşmasıyla birlikte sistemler arasındaki entegrasyon düzeyinin de sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, mali yönetimdeki karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan sağlıklı bilginin üretilmesini ve dolayısıyla sürdürülebilir maliye politikalarının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte temel süreçlerin kağıda dayalı bir şekilde devam ediyor olması mevcut sorunları daha da arttırmaktadır.

5018 sayılı Kanunun ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak amacıyla, gerek Bakanlığımız gerekse ilgili diğer idareler , bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak mali yönetim alanındaki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Ancak Bakanlığımız ve diğer merkezi idareler ile harcamacı kuruluşlar tarafından geliştirilen otomasyon sistemlerinin bütüncül bir yaklaşım sergileyememesi, sistemler arasındaki entegrasyonun sınırlı bir düzeyde kalmasına ve bazı alanlarda mükerrer iş süreçleri oluşmasına neden olmaktadır.

Söz konusu sorunların çözümü, kamu mali yönetim sistemimiz kapsamında yer alan bilişim sistemlerinin, 5018 sayılı Kanunun temel prensipleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasını diğer bir ifade ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi alt yapısının oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Projenin temel amacı, bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin süreçlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge, elektronik imza, otomatik muhasebe gibi yeni teknolojik imkanlara kavuşturulması ve mali yönetim sistemimiz için süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının oluşturulmasıdır. Bütünleşik yapı, yetki ve görev tanımları çerçevesinde farklı kurumların yönetim ve sorumluluğu altındaki sistemlerin, birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilmiş genel mimarisidir. Böylelikle kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçler, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda bilgi paylaşımında bulunan yazılımlar aracılığıyla yürütülebilir hale gelmiş olacaktır

Proje ile harcama süreçlerindeki kontrol düzeylerinin arttırılması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, finansal raporlama imkanlarının geliştirilmesi, Mali süreçlerdeki iş ve işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, Elektronik belgenin yaygınlaşmasıyla birlikte, kağıt kullanımının en aza indirilmesive kağıda dayalı süreçlerden dolayı oluşan sorunların giderilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun “Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi” ile “Yeni Harcama Yönetim Sistemi” temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale gelmiş ve 68 kamu idaresinde pilot olarak devreye alınmıştır. 2018 yılı başından itibaren Merkezi Yönetim Kapsamındaki tüm idareler belirlenen takvim içerisinde Bilişim Sistemi Projesi kapsamına dahil edilecektir.

Mali yönetim sistemimizin, güncel teknolojileri kullanan, yenilikçi ve bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısına kavuşturulması için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin ilimiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum.