Taşeron İşçilerin Tespit Tutanağı

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan
İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine
İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ncü Maddelerinin
Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğin “Tespit Komisyonu” başlıklı 8 nci
maddesi ve “İnceleme Kriterleri” başlıklı 9 ncu maddesi uyarınca düzenlenmiş olan tespit tutanağı
ekte yer almaktadır.

TAŞERON İŞÇİLERİN BAŞVURU KOMİSYONU TUTANAĞI