Bizden Duyurular

Taşeron İşçilerin Tespit Tutanağı

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan
İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine
İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ncü Maddelerinin
Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğin “Tespit Komisyonu” başlıklı 8 nci
maddesi ve “İnceleme Kriterleri” başlıklı 9 ncu maddesi uyarınca düzenlenmiş olan tespit tutanağı
ekte yer almaktadır.

TAŞERON İŞÇİLERİN BAŞVURU KOMİSYONU TUTANAĞI

Emekliye Ayrılan Yeşilçay Vergi Dairesi Personellerimize Veda Yemeği

Emekliye ayrılan Çimşit DURMUŞ ve Kerim GÜL için veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine İlimiz Defterdarı Mehmet DOĞAN, Kurum Amirleri, Kurum Memurları ve Misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Emekliye ayrılan personellerimize katkılarından dolayı teşekkür eder yeni hayatlarında başarılar dileriz.

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler

14 Mayıs 2017 Tarihinde Yazılı, 18 Eylül –06Ekim 2017 Tarihleri arasında Sözlü bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan ve Asil Listede Yer Alan Adaylara İlişkin Duyuru.

14 Mayıs 2017 tarihinde yazılı, 18 Eylül –06Ekim 2017 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan ve asil listede yer alan adaylardan aşağıda isimleri belirtilenlerin anılan göreve atanabilmeleri için istenen belgeleri tamamlayarak 1.12.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Rize Defterdarlığı( Personel Müdürlüğüne) Eminettin Mah. Cumhuriyet cad. Valilik Binası Kat:2  Merkez/RİZE adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)

– Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

– Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler:

– Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Müdürlüğümüzce onaylanacak örneği,

– Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Müdürlüğümüzce onaylanacak örneği, (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

– Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Müdürlüğümüzce onaylanacak örneği,

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

5- Adli Sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

– “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre, doldurulacaktır.

– Formun alt kısmındaki bölüm Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.

-Çipli (yeni) nüfus cüzdanı alınmış ise formdaki eksik kalan bilgiler eski nüfus cüzdanından bakılarak doldurulacağından eski nüfus cüzdanının getirilmesi gerekmektedir.

7- Mal bildirimi formu 

-Mal bildirim formu, ön ve arka yüz olmak üzere tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge

NOT:

– Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

– Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

– Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.

– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 Listeyi Görmek İçin Tıklayınız